1 i I 1 I i O i I I i 162 g Het volgende staatje geeft een overzicht van het aantal en de verdeeling der arbeidsdagen -*1 5-s -s g 15 X eene geldboete voor minder dan 30 minuten te laat te werk komen en 2 X eene geldboete voor rooken in werktijd krachtens artikel 47 1 X eene geldboete voor meer dan 30 minuten te laat te werk komen. Voorts werden 6 werklieden wegens te laat te werk komen voorwaardelijk gestraft en kregen 2 werklieden eene mondelinge berisping voor het te vroeg eindigen met het werk. In 6 gevallen van te laat komen werd geen straf opgelegd, nadat bij onder zoek was gebleken, dat de betrokkenen door geldige redenen verhinderd waren op tijd aanwezig te zijn. De tusschenkomst van het Scheidsgerecht werd in het afgeloopen jaar door geen der werklieden van de Gemeenteplantsoenen ingeroepen. Aan boeten werd in 1914 op de loonen dezer werk lieden ingehouden een totaalbedrag van f 2,52. 1 g i I Vast personeel 20364 8 17i "310 174 Tijdelijk en los personeel. 7516 8235j 85694 Personeel werkverschaffing 334 365094 5574 87p 10124 11614 Totaal 417391 2364 Ingevolge Mobilisatiebevel 1 Augustus 1914. 184 25654 204 2358 1144 6 5 j OO 1 O 73 I 5484 1441 130 8 39 Aantal dagen 1 7 n s c 1 540

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 158