I 163 Uitbetaald werd in 1914 aan: 91,945 Totaal f e. 1°. Grachten en vaarten. Rivieren, kanalen, vaarten en bybehoorende werken, als: waterkeeringen, overlaten, lynpaden. sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen, enz. 69,445 22,50 Tegen het ongevallenrisico van het personeel der Gemeenteplantsoenen, hetwelk niet valt onder de „Ongevallenwet 1901”, bleef de Gemeente verzekerd bij „De Tuinbouw-Onderlinge”, vereeniging uit den Neder- landschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het bedrijfsrisico. Zij voldeed aan hare verplichtingen en keerde in 1914 uit: aan schadeloosstellingen, een bedrag van. f voor geneeskundige hulp, een bedrag van Het baggeren en op diepte houden van de vaarten en grachten geschiedde in eigen beheer. Er werd 7396 M3. grond en 19652 M3. bagger uit de grachten verwijderd. Totaal. n f 59837,55s Totaal f 93101,83 Ingevolge Mobilisatiebevel 1 Augustus 1914. J» Vast personeel. 1992,71 202,23s 1330,13s 2856,02 2633,10 20,18s Tijdelijk personeel. Loon voor geleverde werk- j kracht f 51503.17 Gewoon verlof. Buitengewoon verlof Verlof op feestdagen Militair verlof Ziekengeld Ongevallen f 83778,48s 1332,08 235,10 2195,56 2868,72 2671,70 20,18s Personeel i werk- i verschaffing, i f 17994,27s f 15270,— f 17575,87 --7 If 14699,446 39,37 32,86 294,87 12,70 38,60 j n 570,55s I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 159