166 h Evenals in de voorgaande jaren werden de gewone onderhoudswerken in eigen beheer uitgevoerd. De wer ken bestonden in hoofdzaak uit: Het in orde houden van de kanaal-glooiïngen met bermen en van de hoofden in zee; het aanbrengen van een ijzeren versterkingsplaat op den halsbeugel van de Noordelijke waaierdeur der zeesluis het voorzien met hoekijzers van de voorhorren der bovenvloeddeuren van de binnensluis, teneinde bescha diging door aanvaring te voorkomen; en het aanbrengen van 4 moerbouten aan het boven gedeelte der voorhor van de N. O. benedenvloeddeur, ter voorziening van een ter plaatse ontstane scheur. Langs de Z.W. zijde van den Kranenburgweg werd de hooge kanaalberm, tusschen de Groot Hertoginnelaan en het Stadhoudersplein, verbreed en daarop een schel penpad gemaakt. In verband daarmede werd het bovengedeelte der N.O. glooiing van het kanaal, van de Groot Hertoginne laan af tot voorbij de binnensluis, gewijzigd en over een groot gedeelte van brikbekleeding voorzien. De afritten ten behoeve van de Brandweer in de N.O. glooiing van het kanaal, werden met puin ver hard en in gebruik gesteld. De ombouw van het stoomgemaal tot electrisch gemaal, waarmede het vorige jaar werd aangevangen, kwam in zooverre gereed dat de machines den 4en Mei in gebruik gesteld konden worden. De levering en instal latie geschiedde door de Kon. Ned. Machinefabriek, voorheen E. H. Begemann te Helmond, voor een som van f 22.900.-—. De wijzigingen aan de gebouwen, waar onder de inkorting van het ketelhuis, werden in eigen beheer uitgevoerd; de inrichting van het ingekorte voormalige ketelhuis tot magazijn, wacht- en schaft te Delft zijn opgebracht, op wier verzoek het electrisch gemaal voor haar rekening van 1 October af doorwerkte tot het einde van het jaar. In het geheel zijn in 1914 geloosd: 192.275.307 M3. Van de bovengenoemde inlating aan den Leidsche-Dam was op den waterstand in onze grachten geen invloed te bespeuren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 162