167 Totaal Het daarvoor gebruikte materiaal bestaat uit een emmerbaggermolen, die tevens voor zuiger kan worden ingericht, 1 sleepboot en 2 bakken. Aan den N. W. loswal werden 3 ijzeren ladders en drie loopbruggen aangebracht. Behalve het verfwerk en het gewone onderhoud der dienstgebouwen, dat openbaar was aanbesteed, had het onderhoud der werken in eigen beheer plaats. Bij de mobilisatie werden de pontons in dienst genomen door het Departement van Oorlog, en daartoe met betbn geladen; 5 dezer pontons waren juist gehellingd en geteerd, met één moet dit nog plaats hebben. Op de sleepboot van den aan nemer is gedurende de maanden Augustus en September eveneens door de Regeering beslag gelegd voor militaire doeleinden. Toen de beschikking over de boot wederom verkregen was, was inmiddels een groot gedeelte van den tijd, noodig voor het uitbaggeren van de binnenhaven, verstreken. Een gedeelte van de binnenhaven zal nu in het volgend jaar op diepte gebaggerd moeten worden. In de keet van de havenknechts werd een gedeelte 4°. V i s s c h e r s h a v e n. Door den aannnemer G. A. van Hattem te Sliedrecht werd overeenkomstig bestek No. 27, dienst 19111915, 87987 M3 grond gebaggerd (in de vaartuigen gemeten); en wel: In den ingang naar de binnenvoorhaven. In de binnen voorhaven In de binnenhaven 14920 M3. 15845 57222 87987 M3. lokalen en de inwendige afwerking van het gebouw moeten nog plaats hebben. De kolenloods en de schoorsteen werden afgebroken door F. C. L. Spierenburg voor f 195.betaling aan de Gemeente. Volgens bestek No. 12, aannemer Rietveld, werden wederom verf- en behangwerken aan de gebouwen verricht. De werken bevonden zich aan het einde des jaars in behoorlijken staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 163