I I I 53 53 92—93—94—95 92—93—94—95 HOOFDEN DER SCHOOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 02. Westeinde 99. Rom bouts (Corn.s Marts) Huijsduijnen (Joh. j in en p. 03. Westeinde 99. Kersten (Willem Ant. Hub.) 04. Paramaribostr. 21. Snackers (Hendrik Jozef) der Duijnstr. llw.' 05 V. den Winkel (Pieter) -Henneveld (P.) I Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. School met afd. A. voor M. U. L. O. afd. B voor U. L. O., afd. C voor gew. L. O. a—i', en l—p. i hoofdond. Fr. Hoogd., Eng. hoofdond. Fr. vak j v. Xanten (Joh.s Hedrs) de Boer (Cornells) Teurlings (Joins Jos.s) Jacobs (Franc.s Joh.a Maria) Reyntjens (Jan Hubert) Mees (Theod.s Albertus) De Roode (Hendr. Marie Franc.)- Pinxt (Wilh.s Winandus) Racers (Quirinus Hubertus) Van Vugt (Joh.s Godefridus) Evers (Andreas Hendr. Joh.s» Landman (Paulus Joh.s) Dekkers (Willem Petrus) onderw. onderw. Fr. id. onderw. id. School met afd. A voor L. O. en afd. B voor gew. L. O. Eerste Burgerschool voor U. L. O. Ottes (Theod.s Mar.s Joh. Ants)| Hooft van Huijsduijnen (Aloys.! Gor.s Cor.s) van Gooi (Henricus Maria) Moetewiel (Jan Hubert Steph.s)] i ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. i, m en p. a—i, h m en p. EN BENAMING id. id. id. ond., Fr., wisk. id. onderw. v. Oorschot (G. A.) v. Wijk (N. G. M.) v. Leeuwen (Th. G.) Praalder (Willem) Kitchi (P. L.) hoofdond. Fr. onderw., Fr. id. ond.. Fr., Hoogd., wisk. onderw., Fr. id. onderw.. vak j Hooft v. Huijsduijnen (Joh. Voor de le of Jak. Aloys.) laagste kl. ƒ40 Allard (Ant. Wilh. Hendr. Maria) per j. en per 11. In elke volgende kl. telkens 5 per j. en per 11. méér dan in de- voorgaande. van Velzen iHendr. Cornells) Pex (Petrus Joann. Ant.s) Heimans (Jan Edouard Hubert) ('oenen (Leo Wilh. Christiaan) 1 Pijnenburg (Anton.s Adr.s) V. der Kroft (Adr.s Petrus» Jacobs (Franc. Joh. Maria) hoofdond., teek, j hoofdond.. Fr., wisk. Boekh. M.O. ond. Fr., teek, j ond. Fr. Hoogd. Eng., teek. onderw., Fr., j onderw.. Fr. Eng. id. ond.. Fr.. Hoogd. Boekh. M.O. ond., Fr., L. en M.O. I hoofdond. Fr. Hoogd.. Eng. vak j hoofdond. Fr. Hoogd. Eng. wisk. De Zeeuw (Hendr.s Gerardus) Wempe (Johannes) V. den Heuvel (Theod.s Willebr.) Kouwenhoven (Wilh.s Theod. Jac.s) De Vries (Willem Sybrandus) I Van Niele (Johannes) Derks (Theodoras) iJanssen (Antoon Victor Jos.) IVoncken (Fugenius Josef) Van Hoogen (Petrus Jos. Corn.s)! Voor Afd. A: In de laagste kl. 40 p. j. en p. 11. In elke volgende kl. telkens 5 ip.j.enp.ll. méér' dan in de voor- gaande. Voor I Afd. B: In de 3 I laagste kl. ƒ1.75,1 i in de overige i ƒ2,25 p. maand] en per 11. Voor Afd. C: nihil. |Voor Afd. A: In Ide 3 laagste kl. I 1,75, in de i overige 2,25 p. maand en p. 11. Voor Afd. B: nihil. Tweede Burgerschool I voor U. L. O. hoofdond., Fr., vak j -Hamers (P. L.) hoofdond., Fr., Hoogd. iRoothaert (J. J. M.) Engelsch v. Breugel (J. L.) hoofdond. Fraters (A. J,) id. -Henneveld (P.) ond., Fr., teek, j onderw. Van Raaphorst (Ant.s Franc.s j i Joseph) V. den Puttelaar (Rijk Ant.s) Hermans (Petrus Hubertus) Berten (Andreas Joh. Franc.s) Leenders (Johan Joseph Arn.s) Aben (Gijsb.s Theod. Joh.) Groot (Willebr.s Adr.s Hendr.s) In de 3 laagste kl. 1,75, in de overige 2,25 i per maand en per leert hoofdond. onderw., Fr., vak j onderw.. Fr.. Hoogd. ond., Fr., L. en M.O. onderw.s, Fr. onderw.s vak j i ond.. Fr.. Hoogd. wisk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1652