169 7°. D ii i n e n. De duinen langs het strand en den Strandweg werden voor een gedeelte opnieuw’ met helm beplant; de helm- 6°. Kaaimuren en b e s c h.o e i n g e n. Het gewone onderhoud hiervan geschiedde in eigen beheer; de werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk in het herstellen, vernieuw’en en in voegen van metselwerk en het vernieuw’en van schoeiïnghout. De kaaimuur langs de Noordzijde van de sprank bij de Neptunusstraat werd tot aan de houten fundeering afgebroken en vernieuwd, terw’ijl de muur aan de over zijde hier en daar werd hersteld. De kaaimuur langs de Prinsessegracht tusschen Heeren- gracht en Korte Voorhout werd over het grootste ge deelte van de lengte boven de waterlijn vernieuwd. De schoeiingen langs den N.W. Buitensingel en den N.W. Binnensingel w’erden over een lengte van resp. 50 M. en 30 M. vernieuwd, terw’ijl de overige gedeelten, alsmede de schoeiing langs den Z.W. Buitensingel, hier en daar werden hersteld. In verband met het opruimen van het overgebleven metselwerk van het Z. landhoofd van de voormalige brug over de Looduinsche Vaart tegenover de De-la- Reykade, werd aldaar een nieuwe voetschoeiing met steenglooiing gemaakt. Voorts werd de voetschoeiing langs den Raamw’eg tusschen de brug tegenover de Javastraat en die tegen over de Laan-Copes-van-Cattenburch vernieuw’d, en w’erd aldaar een nieuwe steenglooiing in aansluiting met het nieuw gemaakte Z. W. trottoir langs dien weg aange bracht, terwijl langs de Haringkade ten Z. O. van de brug Nieuwe Duinweg de steenglooiing over een lengte van 32 M. en de voetschoeiing over een lengte van 22 M. werden vernieuwd. Van de brug tusschen Spui en Zieken kwamen de beide landhoofden gereed. Over de w aterpartij in het park Zorgvliet wrerden twee bruggen gebouwd, één voor de Banstraat en één in den Gogelweg, en in het bouwplan „Duinrust” één brug voor de Thomsonlaan over de Valkenboschvaart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 165