I 170 65589,22 f 3939,12 s 23,60 Voor het onderhouden en op diepte hou den van de wateren en grachten, het onder houden en vernieuwen van de glooiingen en waterkeeringen Voor kosten van het maken van eene voorziening aan den duin voet bij het Zuider- hoofd van het Afvoerkanaal en van het aldaar maken van een afrit naar het strand Voor den aanleg van een park Witte BrugKurhaus Voor het onderhouden en vernieuwen van wegen en voetpaden en de in verband daarmede staande werken Voor kosten van het aanschaften en plaatsen van rustbanken in het Haagsche Bosch, Scheveningsche Boschjes, enz. Dé uitgaven voor de werken onder letter d en e sub B. met uitzondering van die in verband met de uitvoe ring van stratenplannen of begrepen in de overige sub B. reeds genoemde uitgaven bedroegen beplantingen, de draadafrasteringen en de bestrate glooiingen der duinen langs de Z. O. zijde van den Strandweg werden zooveel mogelijk in goeden staat onderhouden. Op het gedeelte strand tusschen de Visschershaven en strandpaal No. 101 en tegenover de abri der H. IJ. S. M. werd verlaging geconstateerd, behalve nabij de laagwaterlijn, waar het strand eenigszins verhoogde; tusschen „Seinpost” en het „Kurhaus” verhoogde het droge strand eenigszins van de lijn der Rijksstrandpalen af naar de landzijde, terwijl het naar de zeezijde ver laagde; deze verlaging zette zich aldaar voort over het natte strand tot nabij de laagwaterlijn, waar het strand weer eenigszins verhoogde. Overigens bleef het strand vrij stationnair. 29188,99 s Tranxporteeren f 98740,94 7? n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 166