F 172 697,50 f. Gemeentebegraafplaats. voor In 1. 2. 1914 werden geene graven, overeenkomstig de bepalingen der Verordening in gebruik afgestaan. Wel werden nog in de lste klasse Noordwest vier kant, lstc klasse Noord Oost kwartrond, l8te klase Zuid Oostzijde, en lste klasse Noord Oost kwartrond, respec tievelijk in gebruik afgestaan 4 M2., 4 M2., 2 M2., 2 M2. grond, grenzende aan en ter vergrooting van die graven, welke reeds in voortdurend gebruik zijn uitgegeven. f 118,— 2723,36 Het zandgraf 4de klasse, 3den regel, nommer 3 (6de gedeelte), hetwelk door verzuim van overboeking aan de Gemeente wras vervallen, werd voor den kostenden prijs weder aan belanghebbende in voortdurend gebruik uitgegeven. Voor het begraven van 1486 lijken en voor verdere rechten werd ontvangen f 9167,6Ö5, tegenover een ont vangst van f 9360,84 voor het begraven van 1426 lijken en voor verdere rechten in 1913. 2°. het verrichten van verfwerk aan verschillende bruggen, aan D. v. d. Knaap te ’s-Gravenhage, voor De algemeene Begraafplaats werd naar behooren onderhouden. Gedurende het afgeloopen jaar zijn geleverd: 4 2e klasse grafzerken, 6 rollen en 2 stel bekistingen. Gedeelten rasterwerk aan de Noordzijde werden ver nieuwd. De kosten voor aanleg en onderhoud bedroegen f 2841,36, te splitsen als volgt: Voor zerken Voor onderhoud van gebouwen ruimen van zand, aan J. Knijnenburg te Scheveningen, voorf 26609,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 168