173 2de 3de 4de 5de 6de 67 264 204 814 106 1486 g. Spoor- en Tramwegen. Lijn 2 van het electrisch tramwegnet werd door ge trokken naar het Openbaar Slachthuis. De aldus ver lengde lijn kwam op 15 October in exploitatie. Den 12den Juli brak een staking van het personeel der Haagsche Tramweg-Maatschappij uit. Op verzoek van een twaalftal leden van den Gemeenteraad werd op 15 Juli een Raadsvergadering belegd, waarin deze aan gelegenheid een punt van bespreking uitmaakte. Op 23 Juli 1914 werd door B. en W. aan het per soneel der H. T. M. medegedeeld, dat hun College, teneinde de oplossing van het arbeidsconflict te bevor deren, en voor zoovel noodig waarborgen te bieden voor het welslagen van de door den Raad van Beheer der H. T. M. toegezegde regeling der arbeidsvoorwaarden van het personeel, besloten hadden een Commissie in het leven te roepen, welke den Raad van Beheer van advies zou dienen, alvorens deze regeling door den Raad aan B. en W. werd aangeboden. De Raad van Beheer had zich bereid verklaard met die Commissie te willen samenwerken. Den 28en Juli werd de dienst, aanvankelijk nog op beperkte schaal, hervat. In de Raadsvergadering van 16 November kwam in behandeling een voorstel van B. en W. in zake uit breiding van het electrisch tramwegnet. Een voorstel van den heer Vas Dias, betreffende het eindpunt van Lijn 3 (overeenkomstig het voorstel van B. en W.) en een gewijzigden loop van Lijn 4, wrerd gerenvoyeerd naar B. en W. om nader onderzoek. Evenzoo een voor- Het begraven was in de verschillende klassen aldus verdeeld: 31 lijken in de 1ste klasse. (zonder voldoening van rechten.) r> n n n v n r> n n n Als uitvloeisel hiervan kwam begin 1915 die arbeidsregeling tot stand. n n n n n n n r Tl n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 169