174 stel van den heer Verburg om Lijn 10 door te trekken naar het Station der H. IJ. S. M. De overige door de Raadsleden gedane voorstellen werden verworpen of kwamen te vervallen. De verdere beraadslaging over de voorstellen van B. en W. werd aangehouden. In de Raadsvergadering van 15 Juni werd in handen van B. en W. gesteld om prae-advies een verzoek van de Vereeniging voor Handel, Nijverheid en Gemeente belangen, houdende verzoek om aan de Regeering te vragen de instelling van een Staatscommissie, aan welke zou worden opgedragen een plan te ontwerpen tot op lossing van het vraagstuk, hoe de spoorwegen in en nabij deze Gemeente zullen moeten worden gewijzigd, om de bezwaren veroorzaakt door de ligging van het Staatsspoorwegstation uit den weg te ruimen. h. Volkswoningen. De van Gemeentewege gebouwde woningen aan het Kolenslag werden, evenals het vorig jaar, bij de week verhuurd. In Juni bereikte de Gemeenteraad een voor dracht van Burgemeester en Wethouders, strekkende te besluiten dat vereenigingen, vennootschappen en stichtingen, welke over twee procent van het benoodigde bouwkapitaal beschikken, rentedragende voorschotten zouden worden verleend op den voet van de Woningwet. Naar aanleiding daarvan werd in de Raadsvergade ring van 6 Juli een voorstel Romeyn aangenomen, luidende als volgt: „De Raad der Gemeente 's-Gravenhage besluit: A. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen ter voorziening in de dringende behoefte in de allereerste plaats bij den Raad in te dienen: I. a. een plan tot den bouw van Gemeentewege van woningen aan het Kolenwagenslag; 1). een zoo noodig gewijzigd plan tot den bouw van woningen aan gene zijde van het Afvoerkanaal, hetwelk voor zoover betreft den aanleg van straten is goed gekeurd bij besluit van den Raad van 7 October 1912; c. een plan tot den bouw van Gemeentewege van woningen nabij den Trekweg; II. voorstellen ter bekoming van voorschotten van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 170