175 In de Raadsvergadering van 19 October kwamen in behandeling twee voordrachten van Burgemeester en Wethouders strekkende uitvoering te geven aan de Rijkswege tot uitvoering van de onder I bedoelde plannen en zoo noodig van bijdragen in de deswege verschul digde annuïteiten. B. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te bevorderen, dat verdere bouw van arbeiderswoningen tot stand kome en daartoe zoowel onverwijld met licha men, toegelaten als werkzaam in het belang der volks huisvesting, onderhandelingen worden aangevangen en voortgezet, als plannen van bouw’ van Gemeentewege worden voorbereid. C. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen een voorstel in te dienen ter bekoming van een voorschot van Rijkswege teneinde de Gemeente in staat te stellen tot den aankoop ten behoeve van opruiming of verbe tering der woningen, die daarvoor in het belang van verbetering der volkshuisvesting in aanmerking komen, en van bijdrage in de deswege verschuldigde annuïteit. 1). Burgemeester en Wethouders uit te noodigen voorstellen bij den Raad in te dienen ter verwezen lijking van plannen tot onteigening van perceelen en bouw7 van woningen aan de Gedempte Gracht en aan de Pronkstraat en omgeving. E. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te bevorderen, dat w’orde voorzien in onderdak voor on- behuisden. F. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen voorstellen bij den Raad in te dienen: tot het instellen van een w’oningbeurs; tot het inrichten van eene volledige woningsta- I. II. tistiek; III. tot het instellen van een Dienst voor de Volks huisvesting.” In de Raadsvergadering van 7 September w7erd een verzoek van de Algemeene Coöperatieve Woningver- eeniging om een rentedragend voorschot ten behoeve van den bouw7 van arbeidswoningen aan de Z. O. zijde van het speelterrein aan de Beijerstraat in handen van B. en W. om prae-advies gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 171