r 176 i. Verschillende zaken. boven sub Ia en 16 bedoelde besluiten. De eene voordracht betrof de stichting van 81 woningen aan het Kolen wagenslag, alsmede het aanvragen en aanvaarden uit ’s Rijks kas van een voorschot van f 163.400. voor den bouw, en van een bijdrage, ter groote van de helft van het nadeelig saldo van de exploitatie dezer woningen. De andere had betrekking op de stichting van 172 woningen aan het Afvoerkanaal, alsmede het aanvragen en aanvaarden uit ’s Rijks kas van een voorschot van f 332.000.voor den bouw en een bijdrage ter grootte van de heft van het nadeelig saldo van de exploitatie dezer woningen. Beide voorstellen werden aangenomen. 4°. Volksspeelterreinen. Aan het Bestuur der Vereeniging „Haagsche Volks speelterreinen” werden bij Raadsbesluit van 2 Februari, tot weder opzegging, in gebruik gegeven het voor rekening van de Gemeente tot speelterrein ingerichte 2°. Tweede Ziekenhuis. Na het in het vorige jaarverslag (bladz. 167) vermelde bezoek aan verschillende binnen- en buitenlandsche ziekenhuizen gebracht is een voorloopig ontwerp opge maakt voor den bouw van een 2e Gemeente-ziekenhuis op een terrein in de Westduinen. 1°. Gemeentel ij k Grondbedrijf. Hiervoor wordt verwezen naar het gedetailleerde verslag opgenomen in Bijlage N°. 16 A. 3°. Van Karnebeekbron. Aan de Commissie tot stichting van een „Van-Karne- beekbron” ter huldiging der Carnegiestichting, werd bij Raadsbesluit van 16 November toestemming verleend het door haar ontworpen gedenkteeken te doen oprichten in het plantsoen op den hoek van den Scheningschew’eg en de Carnegielaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 172