183 b. Een verslag betreffende de ontsmetting van gemeente wege van woningen, goederen enz., en het vernietigen van sommige besmette voorwerpen, treft men aan in bijlage No. 22. c. Mededeelingen omtrent de wateren en hunne ver- versching en de genomen maatregelen tot verbetering daarvan, treft men aan in Hoofdstuk V, sub B, e 3. d. Omtrent het toezicht op de riolen, secreten en urinoirs, verwijzen wij naar de mededeelingen, voor komende onder Hoofdstuk V, sub B, b, 2 en 5. III. Begraafplaatsen. 1°. Eenige bijzonderheden, betreffende de Algemeene Begraafplaats, treft men aan onder Hoofdstuk V. B. f, alwaar tevens wordt aangetroffen eene opgave van het aantal grafkelders en graven, welke in gebruik zijn afgestaan, zoomede de opbrengst van de Begrafenis rechten. 2°. In het afgeloopen jaar wedden begraven: op de algemeene burgerlijke begraafplaats 1486 lijken op de bijzondere begraafplaats der Roomsch-Katho lieke gemeente 1026 overledenen, waaronder 18 Belgische vluchtelingen gedurende de laatste drie maanden: op die der Nederlandsch-lsraëlietische gemeente aan den Scheveningscheweg de lijken van 6 mannen, 4 vrouwen, 7 kinderen en 7 levenloos geborenen en op de begraafplaats aan den Leidschen straatweg de lijken van 20 mannen, 33 vrouwen en 2 kinderen; op de begraafplaats „Ter Navolging” te Scheveningen 3 lijken. II. Heerschende ziekten. Eene opgave van de aangiften van besmettelijke ziekten, welke werden gedaan in verband met de bepalingen der wret van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad No. 208), treft men aan in het verslag van den Directeur van den Gemeentelijken Ontsmettings- dienst (Bijlage No. 22). Het verloop van sommige ziekten naar de verschil lende straten is vermeld in de tabel, opgenomen als bijlage 23. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 179