184 IV. 1°. J 33413 53489 1021 793 132 96 232 2297 2529 2050 245 234 145 1363 1508 1257 113 138 De controleerend geneeskundigen bij den Gemeente lijken geneeskundigen dienst D. F. van Duijl, T. van den Hoorn en Jhr. F. A. van Suchtelen werden ook voor het jaar 1915 belast met het verrichten van de officieele doodschouw, in de gevallen van overlijden, waarin geene schriftelijke verklaring van een geneesheer kan worden overlegd. Gast- en Ziekenhuizen, enz. Ziekenhuis van den H. Johannes de Deo. vrouwen ongeneesl. 14926 te zamen 101828 De genees- en heelkundige dienst in het ziekenhuis was op 1 Januari samengesteld als volgt: Dr. J. G. M. Mastboom, voor inwendige ziekten; Dr. Gast-, Ziekenhuizen, enz. en Krankzinnigengestichten. Wat het gemeenteziekenhuis betreft, verwijzen wij naar het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van de zaken betreffende de openbare gezond heid en het gemeenteziekenhuis, waarbij een uitvoerig rapport van den geneesheer-directeur is gevoegd, opge nomen als Bijlage 18. Betreffende de andere ziekenhuizen, de wijkverple gingen, enz., de krankzinnigengestichten en het gesticht voor minderjarige idioten, kan het volgende worden medegedeeld Op 1 Januari 1914 waren in verpleging in 1914 opgenomen alzoo verpleegd in 1914 ontslagen als hersteld of verbeterd overleden op 31 Dec. 1914 bleven in verpleging Op 1 Januari 1914 waren in verpleging 42 ongenees lijke vrouwener wertlen in den loop des jaars 7 opge nomen, terwijl 8 overleden zijn en 2 de inrichting hebben verlaten, zoodat er op 31 December aanwezig waren 39. Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen Totaal. Vrouw. Mann. 87 934 t n r» n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 180