186 In het vereenigingsjaar 1 October 1913—1 October 1914 werden door de Vereeniging Algemeene Haagsche Polikliniek aan de Prinsegracht voor alle afdeelingen te zamen ingeschreven 7269 patiënten met een aantal van 32968 verleende consulten, tegen respectievelijk 8310 en 42225 in het vorige Vereenigingsjaar. grootste aantal verpleegden op één dag bedroeg 75, het kleinste aantal 58. Van de in 1914 opgenomen 70 verpleegden waren afkomstig uit ’s-Gravenhage 39, Scheveningen 2, Delft 4, Gouda, Rotterdam en Utrecht elk 3, Dordrecht, Groningen en Arnhem elk 2, Vlaardingen, Zeist, Heenvliet, Venlo, Leiden, Maassluis, Eindhoven, Zaandam, Nes op Ameland en Velp elk 1. De gewone uitgaven hebben bedragen f41.999,61, de gewone ontvangsten f37.963,74. Het te kort op de exploi tatie van f4.035,87, werd gedekt door beleening van kapitaal. In de Inrichting voor Ooglijders werden in het afge- loopen jaar 5279 patiënten behandeld, waarvan er 110 met 2944 verpleegdagen, in de inrichting werden op genomen, n.l. 55 mannen en 55 vrouwen. Er wrerden 38 patiënten kosteloos verpleegd, met 1547 verpleeg dagen, terwijl 8 patiënten met 212 verpleegdagen een klein gedeelte der kosten betaalden. De poliklinieken hadden geregeld alle werkdagen plaats. Mejuffrouw M. A. Adriani bleef als directrice, de heer Dr. C. H. Hazewinkel als geneesheer-directeur en Dr. J. R. van Geuns als plaatsvervangend geneesheer- directeur werkzaam. De inrichting genoot een subsidie van f2500,van de Gemeente. In het Kinderziekenhuis waren op 1 Januari 1914 aan- wezig 54 patiënten, n.l. 43 jongens en 11 meisjes. In den loop van 1914 werden ter verpleging opgenomen 229 jongens en 231 meisjes, totaal 460 kinderen. Ont slagen w’erden 195 jongens en 193 meisjes, terwijl 43 jongens en 26 meisjes zijn overleden. Op 31 December waren nog in verpleging 34 jongens en 23 meisjes, te zamen 57 patiënten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 182