187 Heelkunde. Gynae- en Nier- en blaasziekten Zenuw- en zielsziekten Mond- en tandziekten Kinderziekten Verloskunde cologie In het kalenderjaar 1913 werden aan armlastigen van de gemeente door het Burgerlijk Armbestuur 1081 maandbriefjes voor behandeling aan de inrichting ver strekt en werden 338 schoolkinderen ingeschreven, tegen respectievelijk 1307 en 431 in het jaar tevoren. De heer H. Collard, tandarts, verliet de instelling; hij werd vervangen door den heer J. D. A. Waiboer. Van de gelegenheid om de Wasserman-reactie in het laboratorium toe te passen, werd in het afgeloopen jaar druk gebruik gemaakt. Het Gemeentebestuur verleende weder een subsidie van f2500, De vereeniging telde aan het einde van September 1914, 66 leden en 162 contribuanten. De finantieele resultaten over het afgeloopen jaar zijn niet gunstig te noemen. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 2234,32. De afdeelingen waren als volgt verdeeld: drs. P. J. de Vlieger en J. Exalto. drs. G. F. Guffroy en J. K. W. Weygers. dr. K. S. Kuijnders. drs. C. M. Hartog en J. A. van Hasselt. drs. G. van Houtum en I. H. Hanken. drs. P. A. Rosenstein en E. A. Keuchenius. F. J. Ninck Blok en J. D. A. Waiboer. drs. A. L. Prins en Cato M. v. d. Pijl. drs. J. de Groot en B. Roest. Oogheelkunde Neus-, keel- en oorziekten Maag- en ingewandziekten Huidziektendrs. G. J. Teljer en C. Goedhart. Orthopaedic en Massage dr. G. H. van Dissel. Hart- en longziekten dr. E. W. Goteling Vinnes. Uit het drie en twintigste jaarverslag der Vereeniging s-Gravenhaagsche Wijkverpleging” stippen wij aan, dat Dr. A. G. H. Muller twee spreekuren per week gaf in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 183