I 5 1 I 190 - Het aantal lijders, aanwezig op 1 Januari 1914 in de ziekeninrichting rllet lioode Kruis” aan de Jan van Nassaustraat. bedroeg 13, n.l. 5 mannen en 8 vrouwen. Gedurende het jaar 1914 werden in verpleging opge nomen 127 mannen en 193 vrouwen, totaal 320 patiënten. Ontslagen werden 115 mannen en 192 vrouwen, terwijl 9 mannen en 6 vrouwen in de inrichting zijn overleden. Op 31 December waren derhalve nog aanwezig 8 mannen en 3 vrouwen, te zamen 11 patiënten. i i Omtrent het onderzoek naar het voorkomen van tand bederf bij de kinderen van de openbare scholen, door de Haagsche Tandheelkundige Vereeniging ingesteld, werd rapport uitgebracht en besloten aan Burgemeester en Wethouders de uitgewerkte statistiek en een brochure over het gehouden onderzoek te doen toekomen. Ten- Door de diaconessen werd 10637 maal geholpen, en werden 670 baden verstrekt. Aan stadspatiënten werden o. m. verstrekt 5286 liters melk, 693 porties soep, 418 porties havermout en 555 eieren en aan fondspatiënten 7289 liters melk, 2148 porties soep, 469 porties havermout, 168 porties warm voedsel en 740 eieren. Uit het verslag over 1914 van de s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose blijkt, dat op 1 Januari 1914, 1081 personen in observatie waren, d. i. 128 meer dan op 1 Januari 1913. Gedurende 1914 zijn ingeschreven 769 patiënten, n.l. 177 mannen, 302 vrouw’en en 290 kinderen, tegen 885 patiënten in het vorige jaar. In de lighallen waren op 1 Januari 1914 aanwezig 16 mannen en 14 vrouwen. In 1914 (tot 1 Augustus, toen de lighallen wegens den oorlogstoestand werden gesloten) werden opgenomen 37 mannen en 27 vrouwen, terwijl gedurende dat tijdvak zijn vertrokken 53 man nen en 41 vrouwen. Het aantal verpleegdagen van Januari2 Augustus bedroeg voor de mannen 3096 en voor de vrouwen 2643, totaal 5739. De Gemeente verleende een subsidie van f5000, het Rijk van f4565 en de Provincie van f1000. De verkoop der Ernmabloem bracht op f6053,19. Aan contributiën en donatiën werd ontvangen f 11278,30.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 186