1 191 voor eigen rekening: Mannen. 45 Vrouwen. 57 Vrouwen. 50 gevolge van de bijzondere tijdsomstandigheden zijn deze stukken nog niet gereed gekomen. In 1914 werden door de Vereeniging eene gewone en eene buitengewone vergadering gehouden. In laatst genoemde vergadering, belegd naar aanleiding van de mobilisatie, werd besloten aan de militairen, die daarvoor in aanmerking komen, gratis tandheelkundige hulp te verleenen. Totaal. 102 Totaal. 81 Mannen. 9 Vrouwen. 4 Totaal. 13 Blijkens het 12e Jaarverslag van het Centraal Bureau voor Ziekenverpleging van de afdeeling ’s-Gravenhage van den Ned. Bond voor Ziekenverpleging, heeft het Bestuur voor het Bureau aangenomen 38 verpleegsters en 3 verplegers. Uitgetreden zijn 39 verpleegsters en 3 verplegers. Aan het Centraal-Bureau zijn thans ver bonden 261 verpleegsters en 13 verplegers. Aan 1788 aanvragen werd voldaan, tegen 1844 in het vorige jaar. Aan slechts enkele aanvragen kon geen gevolg worden gegeven. Het boekjaar 1914 sloot in ontvangsten en uitgaven tot een bedrag van f2578,11. Van deze in bewaring gesteld personen werden op genomen voor rekening der gemeente: Mannen. 31 2°. Krankzinnigengestichten. Ingevolge de overeenkomst van 22/25 Maart 1901 met Regenten van het Krankzinnigengesticht „Oud- Rosenburg” te Loosduinen gesloten, krachtens Raads besluit van 12 Maart 1901, zijn ingevolge art. 14 der wet van 27 April 1884, Sfbl. no. 96, in dat gesticht in bewaring gesteld:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 187