I 198 21 12 33 Extern. V. Geneeskundige dienst hij armen, verpleegd in hunne woningen. v Een apotheker met vrije woning, vuur en licht. Een eerstaanwezend apothekers-assistent. Een apothekers-assistent Een 21 4 4 Op 1 Januari 1914 waren aanwezig in 1914 opgenomen vertrokken overleden op 31 December 1914 aanwezig 32 6 5 1300,— 1200,— 1150,— 6 3 1 8 13 9 4 18 Wij verwijzen naar de verslagen van Inspectores over de Gemeenteapotheek en van het Burgerlijk Arm bestuur, opgenomen onder Bijlagen 19 en 26. Aan de Gemeenteapotheek waren op 1 Januari 1915 werkzaam 3°. Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten te ’s-Gravenhage (Westeinde 2). Intern. f 3000 7 6 3 10 11 2 Op 1 Januari 1914 waren aanwezig in 1914 opgenomen vertrokken op 31 December 1914 aanwezig Voor de geneeskundige behandeling bleven aan de inrichting verbonden de heeren A. Piepers, arts, en Dr. J. Gerard Milo, arts, (laatstgenoemde bijzonder voor orthopaedic en massage), aan wie een jaarlijksch hono rarium wordt toegekend van respectievelijk f 400, en f 50,De kosten voor medicijnen en verband stoffen bedroegen in het afgeloopen jaar f 103,30. De inrichting genoot subsidiën van het Rijk, de Pro vincie en de Gemeente, ten bedrage respectievelijk van f 3000—, f 2000,— en f 1000,—. T) 7) Jaarwedde. jongens, meisjes, totaal. jongens, meisjes, totaal. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 194