'204 De Commissie van Advies voor de Politie, welke tot taak heeft den Hoofdcommissaris van Politie en den Burgemeester voor te lichten en raad te geven bij het doen van voordrachten of het nemen van besluiten tot het opleggen van straffen van eenigszins belang ten aanzien van Dienaren van Politie, behandelde 29 zaken. terwijl 6 agenten le klasse, 1 agent 2e klasse en 1 agent Be klasse, wegens lichamelijke ongeschiktheid, eervol werden ontslagen. Wegens het overschrijden van den 65-jarigen leeftijd werd eervol ontslag verleend aan 1 brigadier le klasse, van den 60-jarigen leeftijd aan 1 hoofdinspecteur en van den óó-jarigen leeftijd aan 7 brigadiers le klasse, 3 hrigadiers-titulair (concierges) en 1 agent le klasse, posthuiscommandant. Overleden zijn 3 agenten le klasse en 2 agenten 2e klasse. Opgehouden tot het politiecorps te behooren2 adspi- rant-inspecteurs en 4 agenten 3e klasse. Gedegradeerd werden 3 agenten le klasse-posthuiscomm. tot agent le klasse. 3 le klasse tot agent 2e klasse. 1912 f aren. Bevolking der Gemeente. Geheele kosten der Politie. 652 700 712 780 868 870 862 855 862 932 234.459 242.054 248.995 254.504 259.012 271.280 280.515 288.577 294.663 301.851 - y» T! fl r> Aantal beambten der Politie op 81 December. Kosten der Politie j per inwoner. Overzicht van het aantal politiebeambten der Gemeente (daar onder begrepen de hoofdcommissaris, de commissarissen, Inspec teurs en administratieve ambtenaren) en van de kosten der Politie, over de jaren 1904—1913. f 644.549,41 612.893,42 699.294,23 687.653,66 772.844,14 5 836.438,42 5 840.566,15® 869.842,35 863.214,68® 973.737.71® f 2,75® 2,53 2,80® 2,70 2,98 3,08 r 2,99® 3,01 r 2,92 3,22 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1913 j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 200