1 205 De Recherche werd uitgeoefend door: 1 hoofdinspecteur, 2 inspecteurs le klasse, 2 inspec teurs 2e klasse, 1 inspectrice, 6 brigadiers en 50 agenten le en 2e klasse. Op 31 December stonden te boek 113 logementen Van 1 Januari tot 8 April. Aan de 4 commissariaten van politie werden gedurende het afgeloopen jaar in bewaring gesteld 4604 personen, van wie 205 als voorloopig aangehouden aan de Justitie zijn overgeleverd. Hieronder waren er wegens bedelen 32. Onder het getal in bewaring gestelde personen zijn begrepen 295 gesignaleerden, 37 vreemdelingen, die, geen voldoende middelen van bestaan bezittende of niet voorzien zijnde van legitimatiebewijzen, over de grenzen des Rijks werden gebracht en 124 minder jarigen, die op transport werden gesteld naar ouders of voogden. Door de politie werd aan 196 personen nachtverblijf verleend in de bureaux, terwijl aan 862 personen op bons nachtverblijf werd verleend in de inrichting „Elim” van het Leger des Heils aan de Wagenstraat, n.l. aan 875 mannen, 96 vrouwen en 87 kinderen. In de logementen namen volgens de nachtlijsten 72440 personen intrek. De legitimatiepapieren werden geviseerd van 394 vreemdelingen, die zich hier metterwoon vestigden. Ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten werden 40 attesten afgegeven en geviseerd 615 binnenlandsche paspoorten. Het aantal aangegeven gevonden voorwerpen bedroeg 16128. Aan verschillende dienaren van politie werden wegens overtredingen hunner instructie boeten opgelegd tot een bedrag van f 37,32. Voor bijzondere plichtsbetrachting enz. werden belooningen toegekend tot een bedrag van f 2815,75. Van particulieren ontvingen de brigadiers en agenten f 2300,— welk bedrag werd gestort in de remune- ratiekas, waaruit over 1914 aan ieder dier beambten werd uitgekeerd f 2,65. ■mH .1:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 201