206 Misdrijven tegen het leven (waaronder slaapsteden), 199 pensions, 542 plaatsen, waar met vergunning sterke drank in het klein wordt ver kocht (met uitzondering van de „bijzondere- en de logements-vergunningen”), 97 restauratiën, 115 uitdra gerijen, 100 bewaarplaatsen van varkens, 365 mestver- zamelingen, 111 stationneerende rijtuigen en 41 station- neerende automobielen, 19 straatmuzikanten, 69 bestellers en 13 wegwijzers (guides) en 9 huizen, waarin gelagen worden gezet, die een uur vóór den vastgestelden tijd mogen geopend worden. Het aantal ingeschreven houders van hondenkarren bedroeg 511: het aantal hondenkarren 521; het aantal ingeschreven houders van handkarren 4259; het aantal handkarren 11107. r 10 10 Onder deze processen-verbaal waren er ter zake van a. kinderdoodslaag en moord b. afdrijving c. andere misdrijven Totaal Ingevolge art. 12 der Veiligheidswet werden aange geven 5 ongelukken. Het aantal plaatsen, waarin op 31 December arbeid werd verricht door jongens en meisjes beneden 16jaar en door vrouwen, bedroeg 2680. Het aantal inspec tiën, in die werkplaatsen gehouden, om de naleving der bepalingen van de „Arbeidswet 1911” na te gaan, bedroeg 7194. Aan 73 hoofden van bedrijven werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van jeugdige personen of vrouwen, in hunnen dienst, te doen voortduren, langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 18429-opgemaakte processen-verbaal, waarvan 2123 aan den Officier van Justitie en 16306 aan de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht werden gezonden, waaronder 10545 ter zake van over treding van Rijkswetten en 7884 ter zake van overtreding der Algemeene Politieverordening. Hieronder met doodelijken afloop geene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 202