209 Het personeel bij het Bouw- en Woningtoezicht bestond op 1 Januari 1915 uit: le 2e 2e 3e 4e 4e vogelenwet boterwet loterij wet trekhondenwet spoorwegreglementen 2e 3e 4e 6e 7e 320 176 1775 120 188 2 12 71 98 129 1995 140 2020 5 7 8 5 11 9 6 Een agent van politie le klasse was gesteld ter be schikking van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de Rijksveldwacht behulpzaam te zijn in het opsporen van veroordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. overtreding der arbeids- en veiligheidswet dronkenschap burengerucht straatschenderij laten staan van rij-, trek-, of lastdieren op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen te hebben genomen niet op volgen van de bevelen van de politie loopen op verboden grond opgeven van een valschen naam De overige processen-verbaal werden opgemaakt wegens andere strafbare feiten van verschillenden aard. De geconstateerde schade door misdrijf bedroeg f 166.513,37. Het aantal bewakingskringen was in de n n n n Ti n le Afdeeling le sectie Door de inspecteurs van het Bouw- en Woningtoezicht werden opgemaakt 50 processen verbaal, wegens over treding der Bouw- en Woon verordening en 3 ter zake overtreding van de Hinderwet. 14 r> n n n n n n n n n n w n n n i n 1 n n i n J n T) n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 205