212 4167 personen, waaronder 3797 te Scheveningen en 370 elders woonachtig. Het getal analphabeten bedroeg 68, waarvan 61 te Scheveningen en 7 elders woonachtig. Tengevolge eener aanvaring op 20 Februari tusschen de SCH 38 en de SCH 432 op zee nabij de haven al hier, werd schipper Pieter Vrolijk inwendig gekneusd en moest deze aan den wal onder geneeskundige be handeling gesteld worden. Den 21 en Februari bekwam de schepeling Cornelis M. Pronk, van de SCH 434 bij het opzetten van het staffok- zeil, eene ernstige kneuzing aan het rechterbeen, zoodat hij, thuis gekomen, geneeskundig behandeld moest worden. In den morgen van den 8en Maart werd de SCH 1Ö8 van de reederij H. en J. M. van Leeuwren, op zee door de stoomvrachtboot „Listrac,” op reis van Duinkerken naar ^Hamburg, overstoomd, tengevolge waarvan het visschers vaartuig zon k. De be manni ng daarvan werd gered Op den 3en April is de schokker SCH 25 van L. Pronk bij mistig weer nabij Loosduinen, op een strekdam stukge slagen en vergaan. De opvarenden wisten zich te redden. Blijkens bericht van den Consul Generaal der Neder landen te Londen, is de 35 jarige Minne van der Meer, schepeling van de Britsche stoomtrawler „Cambodia”, den 25en Mei op zee over boord geslagen en verdronken. Aan zijne twee kinderen van 9 en 6 jaar, wier moeder eerder gestorven was, en die bij hun grootvader A. Keus alhier inwoonden, werd het verzeker! ngsbed rag ad 4’70 uitgekeerd. Op den 8en Mei is aan boord van de SCH 447 op zee overleden, de 13 jarige schepeling Arie van Leeuwen, wiens lijk te Aberdeen werd begraven. Den Ï8en September zijn van de SCH 340, tengevolge van stormweer, drie schepelingen van boord geslagen, waarvan er twee werden gered, doch de 19 jarige Johannes Oosterbaan is verdronken. Zijn lijk wrerd niet teruggevonden. Den 26en September had er op zee eene aanvaring plaats tusschen de SCH 155 van den reeder A. den Duik Pz. en het Britsche oorlogschip Defender, waar van de schade aan de logger toegebracht, door bemid deling van den heer Hub. Dirkzwager alhier, ten volle door de Engelsche Regeering werd uitbetaald.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 208