i I 214 I 2e 2e 2e 14,50 14,— 13,50 12,— 23,50 22,50 19- 17,50 L Van de Nederlandsehe Vereeniging tot bescherming can dieren werden ditmaal geen gegevens voor het jaar verslag ontvangen. Het Bestuur der Vereeniging het Nederlandsehe Toe vluchtsoord voor noodlijdende dieren deelde het volgende mede: De Vereeniging telde op 31 Augustus 1914 587 leden, welke eene contributie van f2.50 per jaar betalen, be nevens 53 begunstigers a f 1.50. Tengevolge van den oorlogstoestand hebben vele leden bedankt, en is voor het Asyl een zeer moeielijke tijd aangebroken. Het aantal kostdieren was dientengevolge sterk ver minderd in verhouding tot vorige jaren, waardoor de inkomsten der Vereeniging ook zeer achteruit gegaan zijn. De Inrichting is voor het publiek geopend alle werk dagen van 9—5 uur, zoo noodig wordt ook des Zondags en ten allen tijde hulp verleend. Het bestuur is samengesteld als volgt: Jhr. L. J. Quarles van Ufford, Voorzitter. D. L. van Alphen, I. W. C. Wolterbeek, A. A. Polvliet, Jhr. Mr. R. A. Klerck. S. B. Criellaert. Mevr, de Wed. A. E. IJssel de SchepperVernéde. G. M. Kam. Directeur, R. H. Driessen Jr. Veearts, Dr. N. P. Woudenberg. 2e Penningmeester. Secretaris. Voor verdere mededeelingen betreffende de Brandweer verwijzen wij naar het verslag van den Commandant, opgenomen onder de bijlagen van dit verslag als no. 29. Negen brandwachts 2e klasse, iederper jaar f Zeventien Negen Twee en twintig Een machinist n r> r hulp-machinist Twee hulp-machinisten, ieder T) ff 5s£L' o. n v 7? n n n n T) r> r n T w iwcü iiuip-iuaviiiiiiavcii, icuvi -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 210