215 HOOFDSTUK VII. Militie. a. Militie. Landweer. Landstorm. Vrijwillige dienst, Inkwartiering. Gedurende het afgeloopen jaar werden ingebracht 1080 zwervende honden en 1074 zwervende katten, waarvan 210 dieren bij de Politie werden afgehaald, terwijl het aantal kostelooze verpleegdagen der zwer vende honden bedroeg 23172, en dat der zwervende katten 18693hiervan weerden gratis aan onvermogenden afgestaan 38 honden en 18 katten, en aan meer gegoeden 251 honden en 322 katten tegen eene geringe vergoeding, terwijl door de eigenaren in het Asyl 119 honden en 11 katten teruggevonden w’erden en op verzoek van diverse eigenaren 768 honden en 421 katten kosteloos werden afgemaakt. In de Polikliniek met ziekeninrichting wrerden door den dierenarts aan 590 houders van kleine huisdieren kostelooze consulten verstrekt, verdeeld over honden, katten, konijnen en vogels en voor f 300 gratis genees- en verbandmiddelen uitgereikt. aandeel is berekend dat der ingelijfden bij de landmilitie dat der ingelijfden bij de zeemilitie waarvan voor oefening 6 man. In 1914 werden in de registers ingeschreven: 26 verlofgangers der lichting 1912, 240 der lichting 1913 en geene der lichting 1914, die na het volbrengen van de eerste oefening in het genot van onbepaald verlof 'werden gesteld en 380 verlofgangers komende uit andere gemeenten. Voor vertrek naar elders werden afgeschreven 282 verlofgangers. De bij Koninklijk Besluit van 10 December 1913, no. 32 en van 27 Januari 1914, no. 40 voorgeschreven her- Het aandeel der gemeente in de lichting 1914 bedroeg 1106 man; het aantal lotelingen in de gemeente, waarnaar het 1063 man; 1026 37 volledige oefening 1057 man en voor korte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 211