1 217 572 116 Ongeschikt werden bevonden. 1412 Aantal ter inlijving bestemden 1172 Landweer. b. 26 675 Vrijgesteld werden voor goed: Wegens eigen dienst broederdienst. Voorloopig uitgesloten werden. Voor goed uitgesloten werden. 25 1 82 34 149 423 De herhalingsoefeningen bij de landweer, voorge schreven by Koninklijk Besluit van 3 Februari 1914, no. 27, hadden evenals die bij de militie slechts plaats, voor zoover zij moesten gehouden worden vóór 1 Augustus. 93 verlofgangers van de Landweer vertrokken in 1914 naar andere gemeenten, terwijl 114 zich alhier vestigden. c. Landstorm. Bij Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1914, no. 1 werd de machtiging verleend, vereischt ingevolge art. 6 der Landstormwet, om, wanneer en naarmate het belang der landsverdediging dit vorderen mocht, tot den Land storm behoorende dienstplichtigen tot den werkelijken dienst te doen oproepen. In verband met de politieke omstandigheden werd als bijzondere voorzorgsmaatregel de overgang naar de land weer van miliciens-verlofgangers, welke op 1 Augustus 1914 zou plaats hebben, bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1914 (Stbl. no. 329) geschorst, terwijl bij Koninklijk Besluit van dienzelfden datum (Stbl. no. 330) het ontslag uit den dienst wegens volbrachten diensttijd van dienst plichtigen bij de landweer, welk ontslag op 31 Juli 1914 zou plaats vinden, eveneens werd geschorst. Vrijgesteld werden tijdelijk: Als kostwinner geestelijken, enz. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 213