I 218 65 34 4 b. 1 persoon, totaal 112 personen, Als gevolg van een daartoe ontvangen uitnoodiging van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht zijn in het tijdvak van 15 Augustus t/m 31 December 32 tot den landstorm behoorende dienstplichtigen tot den werkelijken dienst opgeroepen. Deze hadden, voor dat zij tot den landstorm behoorden, laatstelijk in een officiers- of in een onderofficiersrang gediend bij het leger hier te lande het reserve-personeel bij de landmacht hier onder begrepen of bij de koloniale troepen. In aansluiting met hetgeen is vermeld in het verslag over "het jaar 1913 zij medegedeeld, dat volgens de be palingen van de Landstormwet in 1914 in deze gemeente zijn ingeschreven: 364 personen, die in de zittingen van den Militie raad van den dienst bij de Militie zijn vrijgesteld wegens broeder- dienst, die wegens kostwinnerschap van den dienst bij de Militie tijdelijk zijn vrijgesteld, die reeds in andere gemeenten voor den landstorm waren inge schreven en zich in deze gemeente vestigden. die als vrijwilliger den dienst hebben verlaten en hun 40ste levensjaar nog niet hadden vol bracht. totaal 467 personen, van wie uitsluitend kan worden gevorderd ongewapende dienstdeze werden ingeschreven in de inschrijvingsregisters Model no. 1 92 personen, die als vrijwilliger den dienst hebben verlaten en hun 40ste levensjaar nog niet hadden vol bracht, die van den dienst bij de militie is vrijgesteld wegensbroederdiesnt, 19 personen, die reeds in andere gemeenten voor den landstorm waren inge schreven en zich in deze ge meenten vestigden, van wie kan worden gevorderd a. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 214