219 a. ver ft. ver- 1 persoon Tot het zoowel gewapende als ongewapende dienst; deze werden ingeschreven in de inschrijvingsregisters Model No. 2. 2 18 4 2 e. Inkwartiering. Volgens de krachtens artikel 17 der wet van 14 Sep tember 1866 (Staatsblad No. 138) in 1914 opgemaakte lijsten, kunnen bij de ingezetenen worden ingekwartierd: te ’s-Gravenhage 21175 manschappen (waaronder 5293 officieren), te Scheveningen 3346 manschappen, (waar onder 836 officieren) en zijn er bij particulieren en stalhouders respectievelijk 1086 en 319 plaatsen tot stalling van paarden beschikbaar. De alphabetische lijsten, ingevolge artikel 17 van het Kon. Besluit van 16 December 1902 (Stbl. 222), bevatten 959 namen van eigenaren of houders van een of meer voor den krijgsdienst geschikte paarden. Op aanvraag van de militaire autoriteit zijn tot de van de inschrijvingsregisters Model 2. 23 personen die naar andere gemeenten zijn trokken, die ontslagen is wegens diensteindiging, 2 personen die ontslagen zijn wegens lichaamsge breken, die overleden zijn, die vrijwillig in dienst zijn getreden. d. Vrijwillige Dienst. opmaken van bescheiden, noodig voor vrij- willigen dienst, melden zich aan 952 personen, tegen 516 in het vorige jaar. Buitendien hebben 578 personen stukken doen opmaken om zich voor onbepaalden tijd mobilisatie te verbinden. Afgevoerd werden: van de inschrijvingsregisters Model 1. 11 personen die naar andere gemeenten zijn vertrokken, die vrijwillig in dienst zijn gestreden, wegens inlijving bij de militie. T> T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 215