f. Vereenigingen tot oefening in den Wapenhandel. 220 De hier bestaaade vereenigingen vermelden o. m. het volgende: maand Juli 1915 geleverd 7 transportmiddelen tot ver voer van militaire bagage. In verband met het, krachtens artikel 185 der grond wet onder de wapenen roepen van Militie- en Land- weerplichtigen werd in deze gemeente «ene vordering van paarden en automobielen gehouden en werden tal van transportmiddelen tot vervoer van militaire bagage ge leverd, waaromtrent nadere gegevens zullen worden verstrekt in een bijzonder daarvoor te maken verslag. Het ledental van de Afdeeling s-Gravenhage ran de Koninklijke Kederlandsche Weerbaarheidsrereeniging be droeg op 31 December 140, terwijl zij 3 eereleden, 2 leden van verdienste en 21 donateurs telde. De afdeeling heeft van het Rijk in bruikleen gehad 64 geweren M. 95, welke na de afkondiging der mobili satie weder zijn ingeleverd. Thans zijn, ten behoeve van de leden, die zich bij den vrijwilligen Landstorm hebben verbonden bij de Vereeniging in bruikleen 52 Karabijnen M. 95 met toebehooren. Zij heeft in gebruik 2 schietbanen, toebehoorende aan het Rijk en gelegen op de vlakte van Waalsdorp. In het afgeloopen jaar werd geregeld, althans tot begin Juli, eenmaal of tweemaal per week geschoten op de afstanden en volgens de reglementen bij de Infanterie gebruikelijk. Daaraan werd door gemiddeld 10 personen deel genomen. Van de hulp van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt, terwijl tech nische hulp van wege het Rijk niet werd verleend. Door de afdeelingen werden, in verband met de tijds omstandigheden, geen wedstrijden uitgeschreven. Evenals vorige jaren werden ook in het afgeloopen jaar velddienstoefeningen gehouden, alsmede exercitiën, scherm- en gymnastiekoefeningen. Na het afkondigen van de mobilisatie van het leger, waardoor tal van leden wegens een verbintenis bij het Reservekader onder de wapenen geroepen werden, heeft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 216