222 Landstorm en tot vorming van de Haagsche Burger wacht. De Scherpschuttersvereeniging Wilhelmina” telde aan het einde van 1914 18 gewone leden en 1 eerelid. Van het Rijk ontving zij in bruikleen o. m. 4 geweren M. 95 en 2 geweren M. 91 tot kamerschietoefeningen, welke na 1 Augustus j.l. bij het Regiment Grenadiers zijn ingeleverd. Zij had in het afgeloopen jaar in gebruik één schietbaan, ter lengte van 150 M., gelegen op de vlakte van Waalsdorp. Er werd geschoten op den afstand van 150 M. Het aantal oefeningsdagen bedroeg in het afgeloopen jaar 15; gemiddeld 18 deelnemers namen aan de schiet oefeningen deel. Van de hulp van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt, en van Rijkswege werd geen hulp van technischen aard verleend. De vereeniging heeft niet aan openbare schietwed strijden deelgenomen, terwijl door haar geen huishoude lijke wedstrijden werden gehouden. Gedurende de wintermaanden oefenden de leden zich in het schieten met de buks. De s-Gravenhaagsche Schietvereniging „Prins der Neder landen” bestond op 31 December j.l. uit 33 leden, 2 eereleden en 2 donateurs. Door het inleveren der wape nen en munitie hebben verscheidene leden hun lidmaat schap opgezegd, op grond dat zij zich niet konden oefenen. De vereeniging had tot Augustus in gebruik een schietbaan, gelegen op het landgoed „Ockenburg”, ter lengte van 300 M. Er werd geschoten op afstanden van 200 en 300 M. in liggende, knielende en staande houding. Aan de oefeningen, welke op 14 Zondagen, des morgens van 8 tot 12 uur plaats hadden, werd door gemiddeld 22 personen deelgenomen. Van de hulp van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt en van Rijkswege werd geen hulp van technischen aard verleend. In verband met de tijdsomstandigheden heeft de ver eeniging geen schietwedstrijden gehouden en niet aan schietwedstrijden, uitgeschreven door andere vereeni- gingen, deelgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 218