225 f 1000,— f 500,— f 50 f 1000,— f 200 f 300,— f 5000 f 2000,— f 500 tens machtiging bestonden uit: aan de Diaconie der Ned. Herv. door Mevr, de Wed. F. W. Alberts geb. S. Munnick. aan de Vereeniging van den H. Vin- centius van Paulo door den heer A. W. K. ter Beek. De voor godsdienstige en weldadige doeleinden krach- aanvaarde makingen en schenkingen aan het Ned. Israëlietisch Armbestuur door Vrouwe M. Broek geb. C. van Schagen. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door dezelfde. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door Mej. C. J. Saraber. aan de Vereeniging „Armenzorg” al hier door Mej. J. A. Proef hamer. aan de Vereeniging „Het Blauwe Kruis” alhier door dezelfde. aan het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van het H. Hart van Jezus door Mej. Th. Niemeijer. aan het R. K. Parochiaal Armbestuur alhier door Mevr, de Wed. M. Broek geb. C. van Schagen. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door Mevr, de Douairière J. v. d. Oudermeulen geb. J. E. Gravin van Randwijck. ten behoeve van het R. K. Parochiaal Wees- en Oude Liedenhuis, aan het R. K. Parochiaal Armbestuur, door den heer J. S. Doove. aan het Bestuur van het Wees- en Oude Liedenhuis der Evangelisch Luthersche Gemeente door den heer J. W. Plantfeber. 15 Nalatenschap, groot f 4000,— Een vierde deel van een nalatenschap (welke nalatenschap geschat wordt op f 10.500,—) f 300,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 221