226 idem f 3000,— f 15.000,— f 15.000,— f 15.000,— f 15.000, - f 5000 f 3000 f 2000,— f 5000,— f 2000,— aan den Christelijken Volksbond door Mej. M. M. C. Vaillant. idem aan de Vereeniging „Armenzorg” door dezelfde. aan de Waalsch Herv. Diaconie door dezelfde. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door dezelfde. ten behoeve van de Generale Kas aan de Algémeene Synode der Ned. Herv. Kerk door den heer L. D. de Jong Schouwenburg. ten behoeve van de Alg. Wed. en Weezenbeurs aan genoemde Synode door denzelfde. ten behoeve van het Fonds voor Nood lijdende Kerken en personen aan ge noemde Synode door denzelfde. ten behoeve van het Fonds ter ver betering van de schraalste tracte- menten aan genoemde Synode door denzelfde. aan het R. K. Parochiaal Armbestuur van de H.H. Antonius en Lodewijk door Mej. H. T. M. Hanlo. ten behoeve van huisbezoek van arme zieken aan de Liduina Vereeniging van de H. Elisabeth door dezelfde. ten behoeve van ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen aan ge noemde Vereeniging door dezelfde, aan het R. K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo door dezelfde. ten behoeve van onderhond familie graf Janssens aan de Remonstr. Ger. Gemeente door den heer F. M. van Panthaleon baron van Eek. i i gedeelte van een halve nalaten schap, (welk gedeelte f 3000,-— bedraagt)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 222