227 f 1000 f 2000,— f 2000 f 500,— f 700,— f 500,— aan Diakenen der Ned. Herv. Ge meente door Mej. de Wed. M. de Fooij geb. A. Boelkem. aan het Oude Mannen- en Vrouwen huis der Ned. Herv. Gemeente v. Doeveren door den heer A. N. Pfeiffer. aan het Fonds van Liefdadigheid voor R. K. door denzelfde. aan genoemd Fonds door denzelfde. f 3000,— (belast met verple ging van 2 meisjes in het gesticht) f 300,— f 5000,— (belast met vrucht gebruik) f 3000,— aan de St. Jacobus Vereeniging door den heer M. A. Verweerden. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door den heer Jhr. Mr. JRoëll. aan het R. K. Parochiaal Armbestuur van den H. Jozef door den heer M. A. Verweerden. aan het R. K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo door denzelfde. f 1000,— (belast met vrucht gebruik) f 1000,— ten behoeve van het Doorgangshuis aan genoemde Vereeniging door de zelfde. aan de St. Jacobus Vereeniging door dezelfde. aan het R. K. Parochiaal Armbestuur alhier door dezelfde. aan de Vereeniging van den H. Vin nen tins van Paulo door den heer M. A. Verweerden. aan de Vereeniging van den H. Vin- centius van Paulo door Mej. H. T. M. Hanlo. aan genoemde Vereeniging door de zelfde. f 5000,-F 26.000,— inschrijving Groot boek N. W. S. 2‘/sO/o (belast met vrucht gebruik) f 500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 223