I 228 f 2000 f 1000 f 1000 f 1000 f 500, f 3000,— f 3000 f 2000 f 1000,— f 1000 f 5000,— hl f 250,— der St. Jacobus Parochie door Mej. Chr. Bitter. ten behoeve der diaconiescholen aan Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente alhier door Jonkvr. L. H. Baronnesse Collot d’Escury. ten behoeve van het maatschappelijk werk te ’s-Gravenhage en Scheve- ningen aan het Leger des Heils door Mr. A. E. H. Goekoop. aan Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente alhier door Mej. A. Chr. Schraagen. fa aan Diakenen der Ned. Herv. Ge meente door denzelfde. aan den Kerkeraad der Waalsche Herv. Gemeente door Mej. M. M. C. Vaillant. aan het Fonds voor Noodlijdende Kerken en personen door den heer A. N. Pfeiffer. aan het Gesticht „De Voorzienigheid” te Scheveningen door Mej. H. T. M. Hanlo. aan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier door den heer A. N. Pfeiffer, aan de Diaconie der Ned Herv. Gemeente door .den heer P. Kraaije- veld Dzn. aan de Diaconie der Ned. Herv. Ge meente door Mevr, de Douairière G. C. S. baron van Heemstra geb. Jonkvr. A. C. Witte waal van Stoetwegen. aan de Vereeniging „Armenzorg” door dezelfde. aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen door den heer P. Kraayeveld Dzn. Nalatenschap (onder aan het R. K. Parochiaal Armbestuur den last van verschil lende legaten) i-’r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 224