229 HOOFDSTUK IX. I Gemeentelijk schooltoezicht. (Raadsbesluit 2 .Juni 1914). Openhaar onderir ijs. Scholen. Op 1 Januari 1914 werd in 78 openbare scholen lager onderwijs gegeven en wel in 37 scholen der 2e klasse, 14 scholen der le klasse, 24 burgerscholen voor jongens en meisjes, 1 burgerschool voor meisjes en 3 buiten- gew'one scholen voor lager onderwijs. In dit jaar werden in gebruik genomenop 2 Februari 1914 de nieuwe burgerschool aan de Paulus Buijsstraat no. 51 en die aan de Haagsche straat no. 26; op 1 Septem ber 1914 de nieuwe burgerschool aan de Frans Hals straat no. 93, waarin werden ondergebracht de leerlingen uit de hulpschool aan de Jan van Goyenstraat, terwijl in laatstgenoemde hulpschool eenige klassen werden ondergebracht van de openbare lagere scholen aan de Wouwrermanstraat no. 1 en de Stortenbekerstraat no. 10; op 7 December 1914 de nieuwe hulpschool aan den West- duinweg, terwijl de nieuwe school aan de Wilhelmina van Pruisenstraat no. 41 gereed kwam en in den aanvang van 1915 in gebruik zal w’orden genomen. Inspecteur H. de Noo Bzn., Joan Maetsuyckerstraat 38. Spreekuren: Dinsdagavond 7—8 en Zaterdag 1—3. Onderwys, Kunsten en Wetenschappen. I. Lager Onderwijs. liijksschooltoez icht. Inspecteur: J. C. Fabius. Districtsschoolopziener: Mr. R. van Goens. Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage I: G. L. Kepper. Schoolopziener in het Arrondissement’s-Gravenhage II: H. C. van Ruijven. Schoolopziener in het Arrondissement ’s-Gravenhage III: L. H. F. A. Faure. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 225