h 230 320 4.550,23 s 59.772,40 de Hooftskade 194a de Teniersstraat 74 de Badhuisstraat 79a 1 Januari 1 April 1 Juli 1 October 31 December 1914 1914 1914 1914 1914 25365 25036 25337 25390 26619 13016 12811 12978 13069 13745 12349 12225 12359 12321 12874 96 55 45 58 30 33 47.139,98 5.734,91s 26.478,24 Transporteeren 1.789.468,58 s 36.137,99 6 Het aantal leerlingen op de buitengewone scholen voor lager onderwijs bedroeg op 31 December 1914 op de school aan De kosten van het openbaar lager onderwijs hebben, voorzoover zij thans (1 April 1915) reeds zijn te be palen, in 1914 bedragen: Leerlingen. Het aantal leerlingen op de openbare lagere scholen bedroeg a. voor zooveel uit de gewone middelen betaald: Jaarwedden der onderwijzers en onder wijzeressen ƒ1.609.334.82 Uitkeering aan de gemeente Wassenaar voor toelating van schoolkinderen Kosten voor het onderwijs aan spraak- gebrekkige kinderen Vergoeding of tegemoetkoming aan onder wijzers voor huishuur Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers Kosten van het herhalingsonderwijs a. Jaarwedden b. Overige kosten Handelscursus op Kosteloos werden onderwezen: op 1 December 1914: 2377 mannelijke, 2285 vrouwe lijke leerlingen, totaal 4662. P p if Totaal. Mannelijke. Vrouweiyke. Mannelijke. Vrouweiyke. n n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 226