I 232 327.538,48 Waartegenover de ontvangsten hebben bedragen: 61.980,83 25.232,40 243.984,95 b. buitengewone ontvangsten Rijksbijdragen ex art. 48, le lid sub 2, der wet (Schoolbouw) a. gewone ontvangsten Rijksbijdrage ex art. 48, le lid sub 1, der wet in de kosten van het lager onderwijs f (waaronder f 7.318,015 over 1912) Subsidie van het Rjjk ten behoeve van de buitengewone scholen voor lager onder wijs Schoolgelden (hierin begrepen f 5.267,20 van den Handelscursus). Bovendien f 720,315 van buitengewone scholen voor lager onderwijs en f 106,60 van buitengewone herhalingscholen. Rente legaat Rahmin-Aghion Totaal 549.978,01 5 2.687,27 5 23.593,43’ 20.451,46® 123,— f 819.318,36® Transport Kosten van school baden Bijdrage aan de Afdeeling ’s-Graven- hage II van de vereeniging „Volks onderwijs” in de kosten van het onder wijs aan zieke kinderen van openbare lagere en bijzondere scholen. 1.700, Totaal ƒ1.812.286,03 zooveel uit de buitengewone middelen betaald: het stichten van school- ƒ1.807.898 75 b. voor Kosten van lokalen. Kosten van het verbouwen van school lokalen Meubelen in nieuwe schoollokalen Kosten van stichting enz. van buitenge wone scholen voor lager onderwijs Totaal 371.983,38 ff I 5 ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 228