L I I 238 Geopend van 1 AprilI October. Wintercursus van 1 October1 April.. 1. voor jongens (wintercursus), gevestigd in de open- bare scholen aan: de Ammunitiehaven 10 de De Vliegerstraat 21 de Kerkstraat 13 de Sirtemastraat 179 de van-Dijckstraat 55a de Badhuiskade 27 Herhalingsonderwijs. De volgende herhalingsscholen waren geopend: A. Herhalingsscholen voor meisjes, bedoeld in het 3e lid, sub 4° tan artikel 17 der wet Lager Onderwijs. Deze scholen werden niet geopend, wijl zich daarvoor geen leerlingen hadden aangemeld. B. Herhalingsscholen voor jongens (zomercursus). Deze waren gevestigd in de openbare scholen aan de Hoefkade no. 101 Van Damstraat no. 1 C. Herhalingsscholen, aansluitende aan de openbare scholen, voor gewoon lager onderwijs, der le $n der 2e klasse, en aan de met deze scholen gelijk te stellen bijzondere scholen. Onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige kinderen. Dit onderwijs bleef opgedragen aan den onderwijzer L. van Lier, de onderwijzeressen mej. E. van Dantzig en mej. A. C. E. Brugma. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der commissie van toezicht op dit onderwijs. (Bijlage no. 54). Tot het geven van dit onderwijs waren :n 1913 be stemd de vroegere hulpschool aan de Lijnbaan no. 32a, het huis aan de Koningstraat no. 118b, een lokaal achter de school aan het Rijswijksche Plein no. 38, een lokaal in de openbare lagere school aan de Gheynstraat no. 159, alsmede een lokaal van de school aan de Kerkstraat 243, en te Scheveningen perceel Keizerstraat no. 294, alle daarvoor opzettelijk ingericht. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 234