242 Cursussen Fransche Taal. Raadsbesluit 4 Maart 1907. Bijzonder onderwijs. Het aantal bijzondere scholen in deze gemeente bedroeg op 31 December 1914. 66. In Arrondissement ’s-Gravenhage I, 23 scholen. Op 21 Sept. 1914 werd geopend de bijzondere R. K. School aan de Herschelstraat, (hoofd der school H. M. J. Arendzen). Op 15 Sept. 1914 werd het hoofd der school meisjes) aan den Loosduinscheweg no. 829, mejuffrouw H. A. M. v. d. Poel vervangen door mejuffrouw A. M. T. Graven. Op 1 Sept. 1914 werd het hoofd der bijzondere R. K. School aan de Da-Costastraat no. 42, J. J. M. Rischen vervangen door J. G. Gallenkamp, terwijl met ingang van denzelfden datum het hoofd der R.-K. School aan het Westeinde 99, P. R. Wolters werd vervangen door J. J. M. Rischen. In Arrondissement ’-Gravenhage II, 15 scholen. Het personeel, voor zooverre de hoofden van scholen betreft, onderging geen verandering. In Arrondissement 's-Gravenhage III, 28 scholen. Nieuwe scholen werden niet geopend. Het hoofd der Deze cursussen zijn bestemd voor kinderen, die 1ste en 2de klasse-scholen om niet of tegen verminderd schoolgeld bezocht hebbende, naar burgerscholen over gaan en óf nog geen les in de Fransche taal gehad hebben, óf wier kennis in dat vak nog niet evenredig is aan de kennis in andere vakken. De plaatsing op de cursussen geschiedt om niet. De cursussen vangen 1 September aan. Op 31 December 1914 was één school voor het houden van een cursus aangew'ezen, te wetende school aan de Hondiusstraat no. 76. Het aantal onderwijzers aan dien cursus bedraagt 1, het aantal leerlingen 2. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het ver slag van de Commissie van Toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus, opgenomen onder bijlage no. 50. ISM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 238