243 op de bijzondere scholen be- Werkscholen. van het 1504 1564 16871 17358 3805 3935 8502 8684 Leerlingen. Het getal leerlingen droeg op: 31 December 1913 31 1914 31 December 1913 31 1914 school aan de Mariastraat no. 1, H. M. J. Arendsen is den 1 Januari 1914 vervangen door J. H. Steenmans, terwijl het hoofd der school aan de Z.-O. Binnensingel no. 66, C. L. Jansen, op denzelfde datum werd ver vangen door A. J. Meijer. 8369 8674 van wie kosteloos onderwezen werden op: 2301 2371 Vanwege de „Vereeniging tot bevordering onderwijs in Handenarbeid” werd in hare „school voor Handenarbeid” (Huisvlijt), gevestigd in localiteit in het gemeentegebouw Wagenstraat 119, een jaar-cursus ge geven. Hoofd der school J. Th. Heitink. Het getal betalende leerlingen bedroeg in December 50, het aantal onvermogende 125. Het aantal onderwijzers bedroeg 4. Het gemeente-subsidie bedroeg f 1000. Het Bestuur der Vereeniging is samengesteld uit: mej. W. Booms, presidente, Mr. F. L. Kleijn, secretaris, F. N. de Charro van Kempen, penningmeester, en mej. A. Kal ff. De cursus in kartonnage en houtarbeid aan de school van het Departement tot Nut van ’t Algemeen aan de de-Ruijterstraat werd bezocht door 52 leerlingen. Het onderwijs werd in 4 afdeelingen gegeven op Woensdag middag, telkens tweemaal 1 */2 uur. Het hoofd van den cursus H. J. Tjerkstra gaf onderwijs in houtarbeid; de onderwijzers J. H. Heitink en P. van Leeuwen gaven onderwijs in kartonnage. Vrouwelyke. Totaal. Totaal. Vrouweiyke. Mannelijke. Mannelijke.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 239