245 gemeentewege bleeding Het medisch en hygiënisch toezicht is in ’t algemeen opgedragen aan Dr. J. J. Pigeaud, terwijl deze en de assistent-schoolarts Dr. J. J. R. Moquette meer in het bijzonder belast zijn met het toe zicht op de openbare lagere scholen der 1ste en 2e klasse en de openbare voorbereidingsscholen of bewaarscholen en de assistent-schoolarts Dr. J. W. H. Wijsman met het toezicht op de burgerscholen, de buitengewone scholen voor lager onderwijs en de cursussen in spreken aan spraakgebrekkige leerlingen. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het door den schoolarts uitgebracht verslag, dat onder no. 62 van de bijlagen is opgenomen. Kosten van verstrekking, rechtstreeks van ter bevordering van schoolbezoek, van aan schoolgaande kinderen. De eerste aanvrage kwam in op den oden Januari en de laatste op den 19den December. In het geheel zijn behandeld 6714 aanvragen, waarvan 6060 zijn toege staan, 617 afgewezen, terwijl 37 niet konden worden behandeld, omdat de ouders of verzorgers geen gevolg gaven aan de uitnoodiging tot een bespreking op het bureau. Het getal scholen, van welke leerlingen behoefte heb ben aan kleeding en schoeisel, bleef hetzelfde, terwijl het aantal aanvragen grooter is geworden, voornamelijk gedurende de vier laatste maanden van het jaar, ten gevolge van de mobilisatie. Aan 36 kinderen, die blijkens attest van den genees heer geen klompen konden dragen, werden schoenen verschaft. De geringste uitgave voor één kind was f 0.23, zijnde een paar klompen of f 2.40 voor een paar laarzen, de hoogste voor een jongen f9.855, voor een meisje f 7.72s, voor een gezin met twee kinderen f 16.42s, terwijl het hoogste bedrag, dat dit jaar is uitgekeerd, was f 27.56 voor een gezin met vijf kinderen. De maatregel om klompen in bruikleen te geven, als het eenige paar schoenen hersteld wordt, of als ’t aan de ouders niet gelegen komt om de gebroken klompen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 241