246 f Totaal geheel werd aan kleeding en schoeisel aan- f 7228,08® Schoolbaden. (Raadsbesluit van 26 Augustus 1907). Geopend: Augustus 1913. Het schoolkinderenbad is gevestigd aan de Nieuwe- Haven dwarsstraat. - 1992,88® - 282,81 f 9503,78® 8261.66 890.80® 2575 560,80® 29,73 121,15 47,81 f 12486,96 Aan leerlingen der openbare scholen voor een bedrag van Aan leerlingen der bijzondere scholen voor een bedrag van Bleef in het magazijn voor Totaal door nieuwe te vervangen, blijft naar de verklaring der betrokken schoolhoofden uitstekend werken, omdat er veel schoolverzuim door wordt voorkomen. Te Scheveningen worden de klompen voor de leer lingen der scholen aldaar uitgereikt in perceel Keizer straat 294, kousen worden hun toegezonden en de kleederen moeten aan het bureau worden afgehaald. Op de Gemeentebegrooting van 1914 was uitgetrokken een bedrag van f 11.775, dat in de Raadsvergadering van 14 December werd verhoogd met f 800 en waarvan is besteed: In het gekocht voor f 9152.46®, waarbij gevoegd werd de voor raad ter waarde van f 351.32 die op 1 Januari in het magazijn aanwezig was en waarvan werd uitgereikt: Voor aankoop van kleeding schoeisel salarissen tijdelijke hulp. bureaubehoeften druk- en bindwerk diversen 7) 7) i' n r T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 242