247 j Rijksnormaallessen. Gemeentelijke cursus voor de hoofdakte, ingesteld bij Raadsbesluit van 7 Augustus 1893. Inrichtingen tot Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. De Rijksnormaallessen werden gegeven in de school gebouwen aan de Bakkerstraat 59, de Korte Lombard- straat 7, den N.-W. Buitensingel 292 en de De-Gheijn straat 51. De directeur, de heer W. de Vletter, wordt bijgestaan door 15 onderwijzers en eene onderwijzeres. Het aantal leerlingen bedroeg 25 mannelijke en 50 vrouwelijke. De lessen worden gegeven in het gebouw der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, aan de Raamstraat. Op 15 Januari 1914 bedroeg het aantal deelnemers 23 mannelijke en 72 vrouwelijke. Aantal onderwijzers 13. Het schoolgeld bedraagt f40 ’sjaars voor alle vakken f 20 voor één vak, voor elk vak méér f 8 per jaar. De cursus geniet een subsidie van f 1500. De bouw van een tweede schoolkinderenbad, dat tevens als volksbad zal dienst doen, is in voorbereiding. De leerlingen van 11 openbare lagere scholen maken thans van 'tschoolbad gebruik. In 1914 werden verstrekt 23266 jongens- en 14593 meisjesbaden. De Commissie van Toezicht op de gemeentelijke school- baden bestaat uit de volgende leden: A. Snijder, hoofd der school aan de Ammunitiehaven no. 10; G. Middel burg, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Nieuwe-Havendwarsstraat no. 6 (secretaris) en mej. W. Kartering, onderw ijzeres aan de openbare lagere school aan de Tullinghstraat no. 2, alhier. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de Commissie onder no. 38, in de Bijlagen opgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 243