f I 248 onderwijzers. Het Bijzondere cursus voor de hoofdakte voor R.-K. onder wijzers, gevestigd aan den Z.-O. Binnensingel no. 66. Het getal leerlingen bedroeg 13. Het getal leeraren behalve de directeur, 8. De cursus duurt 2 jaren. Con tributie f 40,per jaar. 3 29 113 - Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Elandstaat 130. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „Christelijke Kweekschool,” door de Regee- ring erkend en gesubsidieerd als bijzondere kweek school. Zij is gevestigd in het gebouw Galvanistraat 118. De lessen worden gegeven door 8 onderwijzers en een onderwijzeres. Het aantal kweekelingen op 15 Januari 1914, bedroeg 83 (42 mannelijke en 40 vrouwelijke). Aan de inrichting is verbonden een cursus tot opleiding voor de hoofdakte, waarvan de lessen insgelijks gegeven worden door het personeel van genoemde kweekschool. De Rijkssubsidie bedroeg f 15.388, Bijzondere cursussen tot leiding der studiën voor de hoofdakte. Bijzondere cursussen voor de hoofdakte, de vreemde talen, teekenen en wiskunde L.O. van de afd. Den Haag van den Bond van Ned. Onderwijzers, worden ge houden in het bondsgebouw aan de Archimedesstraat no. 6. Het aantal leerlingen bedroeg 92 mannelijke 58 vrouwelijke. Het onderwijzend personeel bestond uit 10 onderwijzers en 2 onderwijzeressen. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van getal mannelijke onderwijzers bedroeg 13 vrouwelijke mannelijke leerlingen vrouwelijke Het Rijkssubsidie bedroeg f 17.200, Het schoolgeld per cursus bedroeg per leerling f 50, f 25,— of nihil. T) n T) n n B n r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 244