249 Onderwijs in paedagogiek en methodiek aan onderwijzeressen in handwerken. Den 1 Mei 1914 werd in een lokaal der Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus, een nieuwe cursus in de methodiek van het handwerkonderwijs geopend onder leiding van Mej. A. M. Nater. Een cursus voor ongeëxamineerde onderwijzeressen in dat vak werd niet geopend, aangezien zich tot deelneming geen candidaten hadden aangemeld. De cursus in methodiek werd des Zaterdagsmiddags van 2—4 uur gehouden. In den loop van 1914 werden uitgereikt 29 diploma’s in methodiek. De 4 cursussen in paedagogiek, geopend den 1 Mei 1913, gehouden onder leiding van de heeren P. Rauwerda, J. L. Hooftman, A. Brummel en P. Bakker eindigden op den 30sten October 1914. 57 diploma’s in dat vak werden in 1914 uitgereikt. Op 31 December 1914 waren ingeschreven in het stamboek van onderwijzeressen in handwerken: Bijzondere kweekscholen zijn nog: de kweekschool van de St. Willibrordusvereeniging (Oude Molstraat 37) met 7 onderwijzeressen, 3 onder wijzers en 76 leerlingen; de bijzondere normaallessen voor onderwijzers van de St. Vincentiusvereeniging (Westeinde 99) met 12 onderwijzers en 29 leerlingen. De kweekschool van het Haagsch Genootschap, An thonie Duyckstraat 126, aantal onderwijzers 8, onder wijzeressen 5. Leerlingen 19 mannelijke en 76 vrouwe lijke. Subsidie van het Rijk f 11.494. De kweekschool aan de Laan van Meerdervoort no. 103. Aantal onderwijzers 22 en eene onderwijzeres. Aantal leerlingen 42 mannelijke, 78 vrouwelijke. Ook wordt onderwijs gegeven in Fransch, Duitsch, Engelsch, wis kunde, hygiëne, gymnastiek en handwerken. Rijks- subsidie f5600. Bedrag van het schoolgeld: klasse 1 en 2, f 30.- klasse 3 en 4, f 40.’sjaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 245