251 Ingeschreven werden gedurende 1914, 2809 kinderen. bedroeg het getal 3570 3427 3884. 3893. Leerlingen. Op de openbare bewaarscholen leerlingen op 31 December 1913 op 31 1914 De Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke bewaarscholen bestond uit de heeren: A. W. Stortenbeker Jr., Voorzitter. J. Velthuisen. J. W. de Jongh. Aan de na te noemen besturen en de na te noemen hoofden van bijzondere bewaarscholen was een bijdrage uit de gemeentekas verleend: 1Het Bestu ur der ’s-Gravenhaagsche Bij bel vereenigin g. 2. Het Bestuur der Vereeniging tot instandhouding der Christelijke Henriëtte-Bewaarschool. 3. Het Bestuur der Vereeniging „Licht Liefde Leven”. 4. Het Bestuur der Sint Willibrordusvereeniging. 5. Mej. A. J. E. Inklaar. 6. Mej. J. W. Boevé. Het schriftelijk gedeelte van het examen voor de akte A werd gehouden te Rotterdam en te ’s-Graven- hage en w’el op 11 Juni 1914. Het mondeling examen in Juli en October in deze gemeente. Het schriftelijk gedeelte van het examen B werd ge houden op 8 October te Rotterdam en te ’s-Gravenhage. Het mondeling gedeelte einde October. Voor de akte A werden geëxamineerd 83 candidaten, van wie 71 slaagden; voor de akte B, 60 candidaten, van wie 56 slaagden. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der „Gemengde Commissie”, dat als bijlage no. 59 is opgenomen. Op de bijzondere bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 31 December 1913 op 31 1914

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 247