252 Gemeentelijke cursus tot opleiding aan de Bewaarscholen. (Directeur Chr. W. Valken). Aan de examens voor de Gemengde Commissie, in 1914 te ’s-Gravenhage gehouden, werd deelgenomen door 17 leerlingen voor het verkrijgen van de akte als bewaarschool-onderwijzeres, van wie er 15 slaagden; voor de hoofdakte onderwierpen zich 15 leerlingen aan het examen, die allen slaagden. De cursus werd gegeven in het gebouw derHoogere Burgerschool aan de Laan. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de ver slagen van den cursus, opgenomen onder no. 57 en 58. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van de Commissie van Toezicht op de door de gemeente gesubsidieerde bewaarscholen, dat onder no. 60 der bijlagen is opgenomen. De Commissie van Toezicht op bijzondere bewaar scholen, aan welker Bestuur of Hoofden een bedrage in de kosten dier scholen uit de gemeentekas is verleend, bestond uit de volgende personen: Mr. J. JE. A. Lisman, voorzitter, Dr. .1. J. Pigeaud, Dr. J. W. H. Wijsman, J. W. de Jongh, H. J. v. d. Kraan, mej. G. Lieflfering, mej. M. Heeremans, jonk- vrouwe W. van Panthaleon, baronesse van Eek, mej. C. E. M. Brouwer Huizinga, E. de Vries, J. A. Tuyn, toegevoegd secretaris. Het onderwijs wordt gegeven door den Directeur, bijgestaan door 3 onderwijzeressen en 8 onderwijzers. Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1914,123. De cursus bestaat uit twee afdeelingen: Afd. A voor de opleiding tot onderwijzeres; Afd. B voor die tot hoofd onderwijzeres. De eerste telt 4, de tw’eede 2 leerjaren. Bij de toelatingsexamens, in Mei gehouden, weerden toegelaten 24 leerlingen. ran onderwijzeressen De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs bestond op 31 December j.l. uit de volgende personen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 248