it 255 Openbare Scholen. baar Oi derwijs, opgemaakt verslag is als no. 49 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Voor meer uitvoerige berichten over de na te noemen inrichtingen wordt daarnaar verwezen. Van de 35 leerlingen der 3de klasse A ontvingen 23 het einddiploma en van de 24 leerlingen der 3de klasse B, 19; zoodat in totaal 42 leerlingen voor het einddiploma slaagden. Aan schoolgeld werd ontvangen f 14.550,01. Aan het eindexamen der hoogere burgerscholen in de Provincie Zuid-Holland, namen 36 leerlingen dezer school deel, van wie 33 het getuigschrift verkregen en wel 27 mannelijke en 6 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f25.782,91. Aan bovengenoemd eindexamen namen 49 leerlingen dezer school deel, van wie 46 het getuigschrift verkregen en wel 34 mannelijke en 11 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f34.700,01. Van deze school namen 44 leerlingen aan het eind examen deel, van wie 43 slaagden, zijnde 39 manne lijke en 4 vrouwelijke leerlingen. Aan schoolgeld werd ontvangen f30.464,16. A. Hoogere Burgerschool, met 3-jarigen cursus, Raamstraat {Directeur Dr. N. (tuint). B3. Hoogere Burgerschool met Ö-jarigen cursus, aan de Waldeck-Pyrmontkade no. 5 (Directeur Dr. J. F. Haverman). aan de B2. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, aan de Stadhouderslaan (Directeur Dr. (f. J. M. Coolhaas). Bx. Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus, aan de 3de van den Boschstraat {Directeur Dr. A. D. v. d. Harst).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 251