257 I Gemeentelijke Middelbare Handelsschool, met 2-jarigen cursus. (Laan 5.) Directeur Dr. A. van Berkum. De school werd den 13 October 1914 door den Burge meester plechtig geopend. Bij den aanvang van den cursus bedroeg het getal leerlingen in de le klasse 19 jongens, 6 meisjes, totaal 25 leerlingen. Een leerling verliet de school, terwijl de le klasse op 31 December bestond uit 3 afdeelin- gen, onderscheidenlijk met 9, 8 en 7 leerlingen. Getal leeraren 6. Schoolgeld f 100.—. Visscherijschool te Scheceningen. (Gondelstraat 45.) Directeur C. Lieuwen. Het hoogste getal leerlingen, dat de school bezocht, bedroeg in December 104. De vermeerdering van het getal leerlingen vergeleken met verleden jaar vond zijn oorzaak in het feit, dat de trawlvisscherij nagenoeg stil stond tengevolge van den oorlog. Aan vele aanvragen om plaatsing kon ook dit jaar niet worden voldaan. De leer lingen zijn verdeeld over 4 afdeelingen, waarvan 3 den volledigen cursus vormen. De 4de afdeeling is een aan- vullingscursus. De kosten van het onderwijs over 1914 bedroegen, buiten de wedde van den directeur en de leeraren, f 432,71 en werden geheel door de gemeente gedragen. Van de 9 leerlingen, die aan het examen deelnamen ter verkrijging van het diploma voor stuurman of voor schipper aan boord van zeevisschersvaartuigen, slaagden allen: 7 voor het eerstgenoemde, 2 voor het laatstge noemde examen. Het onderwijs is kosteloos. De nieuwe school zal vermoedelijk in het najaar van 1916 worden geopend. De Commissie van Toezicht op de school, wier verslag onder de bijlagen, genummerd 49A, is afgedrukt, bestond uit de volgende heeren .1. van Scheers, VoorzitterW. Bakker, J. C. Gijsberti liodenpijl van Hodenpijl; Jhr. J. O. de Jong van Beek en Donk, Mr. J. H. de Bas, Secretaris. 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 253